ujbuda.jpg
  
 
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. félemelet 32.
Iroda nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 9:00-14:00
E-mail: info@11.kozbiztonsagaert.hu
Telefon: +36 1 381-1383

Bankszámlaszám: 11711034-20433134-00000000
Adószám:
18007844-2-43

Kuratórium
Az alapítványról
A Kuratórium működése Nyomtatás E-mail

A Kuratórium hatáskörét ülésem gyakorolja. A Kuratórium az üléseket szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja, amelyik közül az egyik kötelező napirendje az éves beszámoló elfogadása. Az elnök hívja össze és vezeti a Kuratórium üléseit. Az ülések összehívása napirendet is tartalmazó meghívóval történik oly módon, hogy az ülés időpontja és a meghívó kézbesítése között legalább öt nap időköznek kell lennie. Az ülések összehívása rövid úton - telefon, telefax, szóban is - történhet. A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha az elnök zárt ülést hirdet. Zárt ülés akkor rendelhető el, ha a napirendi pont tárgyalása sérti a személyiségi jogokat, illetve a személyes adatok védelmét A nyilvános ülések tényét az Újbuda című kerületi újságban közzé kell tenni. Az ülések napirendjére bármelyik kuratóriumi tag tehet indítványt. A napirendre vételről a Kuratórium dönt. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. A Kuratórium tagjainak szavazati joga egyenlő, a Kuratórium határozatait nyílt szavazással, szavazattöbbséggel hozza. Az Alapító Okirat elrendelheti, illetve bármelyik tag indítványozhatja titkos, és/vagy minősített szavazás elrendelését. A minősített szavazás esetén a kinevezett kuratóriumi tagok kétharmados "igen" szavazata szükséges.

A Kuratórium a tagjai kétharmadának szavazatával határoz:

  • a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, illetve módosításáról,
  • az éves beszámoló jóváhagyásáról.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b), élettársa a határozat alapján:
  • a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.


A Kuratórium határozatait az elnök a Határozatok Könyvében évente folyamatos sorszámozással nyilvántartja. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a Kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, külön vélemény előterjesztése esetén a külön véleménnyel élők személyét.


Az elnök gondoskodik a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel írásban való közléséről, illetve a döntéseknek az Újbuda című kerületi lapban történő megjelentetéséről.


A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, mely az elhangzottak tartalom szerint összegezését és a szavazások arányát is rögzíti. Bármelyik tag kérésére szószerinti jegyzőkönyv készítendő.


Az Alapítvány működési rendjét, a szolgáltatások igénybevételének módját, a nyilvános pályázatokat, az év végi beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést bárki számára hozzáférhetővé (betekintési jog) kell tenni, és az Újbuda című kerületi újságban meg kell jelentetni. A Kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes megbeszélés alapján - a Kuratórium elnökének engedélyével - egy kuratóriumi tag jelenlétében lehet betekintetni a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel.


A Kuratórium elnökének és tagjainak tiszteletdíj és/vagy költségtérítés adható. A Kuratórium a tagját, a Felügyelő Bizottság tagját, a támogatót, valamint e személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A működésre, valamint a képviseletre, a képviseleti jog átruházására és az aláírásra, utalványozásra vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

 
powered by ICD 2000 Kft.